ساز تنهایی
» 22 بهمن 93 و دلی که جا ماند در آغوش مادر شهید امیر حسن زاده :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٢
» مردی به بلندای گردش روزگار... :: ۱۳٩۳/۱٠/۱۳
» عشق..... :: ۱۳٩۳/٩/٢٥
» سازتنهایی :: ۱۳٩۳/۸/۱٩
» رمضان :: ۱۳٩۳/٤/۱۱
» یا علی گفتیم و عشق آغاز شد... :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٥
» معرفت :: ۱۳٩٢/٦/۱٩
» نوای سازتنهایی من ! :: ۱۳٩٢/٥/۱
» بخشیدمت :: ۱۳٩٢/٤/۳۱
» مسافر رمضان :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» مسافر رمضان :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» مسافر رمضان :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» مسافر رمضان :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» مسافر رمضان :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» مسافر رمضان :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» مسافر رمضان :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» مسافر رمضان :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» مسافر رمضان :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» مسافر رمضان :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» مسافر رمضان :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» مسافر رمضان :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» مسافر رمضان :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» دردانه نوشت ... :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» این پست برای انست که بدانم روی خون چه کسی راه میروم ... :: ۱۳٩٢/۳/٢٠
» یادداشت های یک فرمانده :: ۱۳٩٢/۳/۳
» ۱۳٩٢/٢/۱٤ :: ۱۳٩٢/٢/۱٤
» درد و دل با ... :: ۱۳٩٢/٢/٦
» فاطمیه :: ۱۳٩٢/۱/٢٤
» پرواز خاکی 4 :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٢
» هجرت .. :: ۱۳٩۱/۱٢/٩
» دختری که بر بال فرشتگان راه می رود..... :: ۱۳٩۱/۱۱/٩
» روز های بی تو بودن :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
» دلی که شکست :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» مادر :: ۱۳٩۱/۱٠/٢
» ۱۳٩۱/٩/٢٢ :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» جنگ رسانه ای :: ۱۳٩۱/٩/۱٢
» جهت ثبت در تاریخ !! :: ۱۳٩۱/٩/٧
» من ...تو ..کربلا ...بین الحرمین ...مادرت ... :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» ۱۳٩۱/۸/۱٦ :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» ادامه مبحث جنگ نرم در ساز تنهایی :: ۱۳٩۱/۸/٦
» هدیه به مادر :: ۱۳٩۱/٧/٢٤
» الو الو حاجی ... :: ۱۳٩۱/٧/۱۳
» مجنون نوشت!! :: ۱۳٩۱/٧/۸
» سالگرد عروج. :: ۱۳٩۱/٦/٢٧
» هامون ..!! :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» درد نامه :: ۱۳٩۱/٦/۱٤
» حرم الله ....!! :: ۱۳٩۱/٦/٢
» خداحافظ ای ماه خدا ...!!)): :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» ۱۳٩۱/٥/۱٧ :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
» دلم گرفته ... :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» رد پای خاطرات .. :: ۱۳٩۱/٥/٢
» غربت مدینه ... :: ۱۳٩۱/٥/۱
» کل یوم عاشورا ... :: ۱۳٩۱/٤/٢٩
» شورنامه ...... :: ۱۳٩۱/٤/٢۱
» شاید پایان نامه !!! :: ۱۳٩۱/٤/۱٩
» نیمه بهار ... :: ۱۳٩۱/٤/۱۳
» عاشقانه ها :: ۱۳٩۱/٤/٧
» بال و پرم داده است حسین "ع"!!! :: ۱۳٩۱/٤/۳
» انتظار!! :: ۱۳٩۱/۳/٢٥
» ۱۳٩۱/۳/٢٠ :: ۱۳٩۱/۳/٢٠
» پلاس نوشت !! سفرنامه مشهد ... :: ۱۳٩۱/۳/٢٠
» عاشقانه نوشت !! :: ۱۳٩۱/۳/۱٢
» نیمه گمشده !! :: ۱۳٩۱/۳/٩
» این الرجبیون نوشت ..!! :: ۱۳٩۱/۳/٢
» پلاک گمنام !! :: ۱۳٩۱/٢/٢٧
» مادر!! :: ۱۳٩۱/٢/٢٢
» مد ابزاری برای جنگ نرم ... :: ۱۳٩۱/٢/۱۱
» غربت این روز های من :: ۱۳٩۱/٢/۸
» در انتظارم ..بانو ....مرا رهایی...رهایی ..رهایی!! :: ۱۳٩۱/٢/٥
» دل نوشت ... :: ۱۳٩۱/۱/۳۱
» نامه ای به مخاطب.. :: ۱۳٩۱/۱/٢٩
» دهه بزرگداشت امام هادی (ع) :: ۱۳٩۱/۱/٢٥
» فیلم سازی و پستی بسی طولانی ...!! :: ۱۳٩۱/۱/٢٢
» حس خوب این روز های من !! :: ۱۳٩۱/۱/٢٠
» باید خودم را عوض کنم ...!! :: ۱۳٩۱/۱/۱۱
» فاطمیه نوشت !! :: ۱۳٩۱/۱/۸
» رویای عاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــقانه ..چشم هایـــــــــــــش!! :: ۱۳٩۱/۱/٧
» ۱۳٩٠/۱٢/٢۸ :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۸
» کبــــــــــ ـــــــ ـــو تر دل!! :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٥
» چشمان بارانـ ــــــ ــــــــــی !! :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٤
» روزگار خاکی ما و پرواز خاکی ..!! :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۳
» ناکسی زندگی ..!! :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٢
» روزگار خاکی ما و پرواز خاکی !! :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۱
» پرواز .....!! :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٥
» ۱۳٩٠/۱٢/۱٢ :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٢
» تولد نوشت ! :: ۱۳٩٠/۱٢/۸
» باران دل!! :: ۱۳٩٠/۱٢/۳
» گذشــــــــــــــــتم ..!! :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٩
» دردنامــــــــــــــــــــــــــــــــــــه !! :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٩
» خاک عشــــــــــــــــــق :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۸
» کنکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور!! :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٦
» دو کوهه :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۳
» میلاد عشق :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۱
» درد نوشت ! :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٧
» ۱۳٩٠/۱۱/۱٥ :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٥
» ریزش های انقلابی ...نقدی بر دوره بصیرت افزایی :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٥
» حکمتانه های ستوده :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٥
» ۱۳٩٠/۱۱/٧ :: ۱۳٩٠/۱۱/٧
» حکمتانه های ستوده :: ۱۳٩٠/۱۱/٦
» روز نوشت !! :: ۱۳٩٠/۱٠/۳٠
» اربعین حسینی و دیدارمولای حسینی :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٥
» شهادت نوشت !! :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٢
» ۱۳٩٠/۱٠/۱٦ :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٦
» ۱۳٩٠/۱٠/۱۳ :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۳
» روز گار نوشت !! :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٠
» تلنگر!! :: ۱۳٩٠/۱٠/٢
» دل گرفت نوشت ! :: ۱۳٩٠/٩/٢٥
» دلنامه و درد نــــــــــــــــامه ...!! :: ۱۳٩٠/٩/٢٠
» معرفی وبلاگ ..!! :: ۱۳٩٠/٩/۱٦
» عاشــــــــــــــــــورا ..انتظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار..!! :: ۱۳٩٠/٩/۱۳
» روز های عاشــــــــــــــــــــــــــــــــقی!!! :: ۱۳٩٠/٩/۱۱
» محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم! :: ۱۳٩٠/٩/٥
» باران نوشت ..!!! :: ۱۳٩٠/۸/۳٠
» عید نوشت !!! :: ۱۳٩٠/۸/٢٢
» ادامه..!! :: ۱۳٩٠/۸/۱٦
» باید بشکنم ... :: ۱۳٩٠/۸/٩
» نابود کردن ارزشهاى اسلامى، هدف دشمن از تهاجم فرهنگى :: ۱۳٩٠/۸/۱
» ابزار های تهاجم فرهنگی ... :: ۱۳٩٠/٧/٢٥
» از اشرافیت یهودی تا صیهو نیسم اسلامی :: ۱۳٩٠/٧/۱٩
» یا ضامن اهوووووووووووووو .... :: ۱۳٩٠/٧/۱٦
» تجمل نوشت ...!! :: ۱۳٩٠/٧/۱۳
» کربلا نوشت ..!! :: ۱۳٩٠/٧/٧
» بسم رب المهدی..!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :: ۱۳٩٠/٦/٢٤
» سیب قرمز ..سیب ترشیده ...!!؟؟؟؟ :: ۱۳٩٠/٦/٢٠
» پرواز ..!!! :: ۱۳٩٠/٦/۱۸
» علی الحساب بابت رو سیاهی..!! :: ۱۳٩٠/٦/۱٦
» نقش معلم در تعلیم و تربیت انسان ..!!" روزگار نیم خورده ستوده " :: ۱۳٩٠/٦/۱٢
» سوء استفاده از تشکل های دانشجویی در جهت براندازی نرم !!! :: ۱۳٩٠/٦/٤
» دلم هوای بوی سیب کرده ..!! :: ۱۳٩٠/٥/۳۱
» ۱۳٩٠/٥/٢۸ :: ۱۳٩٠/٥/٢۸
» قدر نوشت ..!! :: ۱۳٩٠/٥/٢۸
» عید نوشت ..!! :: ۱۳٩٠/٥/٢۱
» اتل متل یه بابا..!!! :: ۱۳٩٠/٥/۱٦
» بغض نوشت ..!! :: ۱۳٩٠/٥/۱۳
» ۱۳٩٠/٥/۱٢ :: ۱۳٩٠/٥/۱٢
» رمضان نوشت..!! :: ۱۳٩٠/٥/۱٠
» روزگار نیم خورده ستوده و حکمت :: ۱۳٩٠/٥/٥
» "سمفونی سکوت " :: ۱۳٩٠/٥/۱
» عیدنوشت..!! :: ۱۳٩٠/٤/٢٥
» خسته نوشت ..!! :: ۱۳٩٠/٤/٢٢
» لیلا نوشت :: ۱۳٩٠/٤/۱٥
» شقایق نوشت ... :: ۱۳٩٠/٤/٩
» روزگار نیم خورده دانشجوی منتقد ....امتحان 7 ام کنسل شد ... :: ۱۳٩٠/٤/۳
» امتحان نوشت ..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :: ۱۳٩٠/۳/٢۸
» ولادت امیر المومنین و روز مرد گرامی باد !! :: ۱۳٩٠/۳/٢٥
» ولادت فرزند ضامن اهو مبارک ...!! :: ۱۳٩٠/۳/٢٢
» ۱۳٩٠/۳/۱٩ :: ۱۳٩٠/۳/۱٩
» موضوعی شاید تکراری..!! :: ۱۳٩٠/۳/۱٧
» سفر..!! :: ۱۳٩٠/۳/۱٠
» ۱۳٩٠/۳/٧ :: ۱۳٩٠/۳/٧
» فارغ التحصیل نوشت !! :: ۱۳٩٠/۳/٦
» تفکر نوشت !! :: ۱۳٩٠/۳/٤
» مادر نوشت!! :: ۱۳٩٠/۳/٢
» عشق و خون!!ظهور نزدیک است !! :: ۱۳٩٠/٢/٢٩
» ..!!!!!!!! :: ۱۳٩٠/٢/٢٧
» ..!! :: ۱۳٩٠/٢/٢٥
» سفری با طعم گس!! :: ۱۳٩٠/٢/٢٥
» ۱۳٩٠/٢/٢٠ :: ۱۳٩٠/٢/٢٠
» ..!! :: ۱۳٩٠/٢/۱۸
» دلم گرفته ..!! :: ۱۳٩٠/٢/۱٦
» ...!! :: ۱۳٩٠/٢/۱۳
» یه پست کاملا احساسی که مجبور به سانسور شد ..!! :: ۱۳٩٠/٢/۸
» ۱۳٩٠/٢/۳ :: ۱۳٩٠/٢/۳
» ظهور نزدیک است؟؟!! :: ۱۳٩٠/٢/۱
» شراب ..!! :: ۱۳٩٠/۱/۳٠
» سازتنهایی..!!! :: ۱۳٩٠/۱/٢٩
» فاطمه خدا..!! :: ۱۳٩٠/۱/٢۸
» التماس دعا...!! :: ۱۳٩٠/۱/٢٦
» درد و دل :: ۱۳٩٠/۱/٢٥
» نور یعنی فاطمه "س" :: ۱۳٩٠/۱/٢٢
» برایم دعا کنید!! :: ۱۳٩٠/۱/٢٠
» راستی فاطمیه نزدیک است.. :: ۱۳٩٠/۱/۱٩
» جدا چه بلایی دارد بر سر اعتقادات ما می آید؟؟!! :: ۱۳٩٠/۱/۱۸
» دلگیرم نم نم باران.... :: ۱۳٩٠/۱/۱٦
» عصر یک جمعه دلگیر.. :: ۱۳٩٠/۱/۱٢
» روزگار نیم خورده ستوده :: ۱۳٩٠/۱/٧
» آغاز سال 1390 :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٩
» دل نوشت.. :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۸
» بی تعهدی ادمیان روی خودشان.. :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٥
» درد و دل... :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٤
» سفر نگار 1 :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٢
» سفر نگار.. :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٥
» انتظار و زرنگی/./ :: ۱۳۸٩/۱٢/٩
» آغاز ولایتعهدی مبارک.. :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۳
» ۱۳۸٩/۱۱/٢٠ :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٠
» دلم برای حرمت تنگ است مولای من.. :: ۱۳۸٩/۱۱/۱۱
» دلتنگی نوشت.. :: ۱۳۸٩/۱۱/۱
» امروز سال گرد 9 دی است ...عجب سالی بود .. :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» روزگار نیم خورده دختری دم بخت.. :: ۱۳۸٩/۱٠/۳
» محرم... :: ۱۳۸٩/٩/۱٤
» عیدغذیر مبارک :: ۱۳۸٩/٩/۳
» روزگار نیم خورده دانشجوی منتقد 3 :: ۱۳۸٩/٩/۱
» صدای دل :: ۱۳۸٩/۸/٢۱
» ذی الحجه :: ۱۳۸٩/۸/۱٦
» ولادت مولام امام رضا(ع) :: ۱۳۸٩/٧/٢٧
» بغض دلم....هیجان یک کار دانشجویی :: ۱۳۸٩/٧/۱۳
» روزگار نیم خورده دانشجوی منتقد 2 :: ۱۳۸٩/٧/۱٠
» مهر تو مهر من ..... :: ۱۳۸٩/٧/۱
» دلتنگی :: ۱۳۸٩/٦/٢۸
» عید سعید فطر مبارک :: ۱۳۸٩/٦/۱٩
» سادگی :: ۱۳۸٩/٦/۱٥
» برداشت از وب داداش حسینم :: ۱۳۸٩/٦/۱٢
» "پلاکفا" :: ۱۳۸٩/٦/۱٠
» من و روزگار نیم خورده :: ۱۳۸٩/٦/٩
» ماه ستاره ها.... :: ۱۳۸٩/٦/۸
» برگشت :: ۱۳۸٩/٦/٦
» روزگار نیم خورده دانشجوی منتقد :: ۱۳۸٩/٦/۱
» یاد شهید زوبونی :: ۱۳۸٩/٥/٢٧
» ۱۳۸٩/٥/٢٢ :: ۱۳۸٩/٥/٢٢
» خدا درمانی :: ۱۳۸٩/٥/۱۸
» محبت :: ۱۳۸٩/٥/۱٤
» بنگر رحمت عشق را :: ۱۳۸٩/٥/۱٢
» قسم می نخوردنم :: ۱۳۸٩/٥/۱۱
» مولایم.....خاطرات رنگی.. :: ۱۳۸٩/٥/٧
» نیمه شعبان مبارک... :: ۱۳۸٩/٥/٤
» هوای نیمه شعبان .... :: ۱۳۸٩/٥/۳
» دلم هوای محرم کرده... :: ۱۳۸٩/٤/٢٢
» حجاب :: ۱۳۸٩/٤/٢٢
» روز پدر گرامی باد :: ۱۳۸٩/٤/٢٢
» این رجبیون....؟؟؟ :: ۱۳۸٩/٤/٢٢
» دلم برا عاشقیت تنگ شده بابا حمید :: ۱۳۸٩/٤/٢٢
» ۱۳۸٩/٤/٦ :: ۱۳۸٩/٤/٦
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳۸٩/٤/٦
درباره وبلاگ

من برای ساختن خویشتن می روم... برای شکافتن صخره های بیگانگی من به خود باز می گردم سفرم را از خویشتن خویش آغاز می کنم و در جان دوباره ام به پایان می برم من برای ساختن خویشتن می روم... من به نهایت انسان می اندیشم سفرم را آغاز می کنم در کوله بارم هزار آرزو گذاشته ام هزار آرزوی یک انسان انسانی که خویش را می جوید من به خویشتن خویش باز خواهم گشت....
موضوعات وب