قضاوت های آماری در مورد هم افق بودن قوای ذهنی و ادراکی زن و مرد

از آنجا که توجه به آمار تا حدودی، فضای بحث را برای اشاره به نظرگاه های الهی اسلام آماده می نماید، در ذیل، بعضی از نتایج آماری مربوط به هم افق بودن قوای ادراکی و استعداد علمی زن و مرد را به اختصار نقل می نماییم:

«… آن چه تست ها و آزمایشها ی مکرر هوشی نشان داده و روان شناسان در آن متفق

نگاه اسلام به آموزش و تحصیل زنان

نگاه اسلام به آموزش و تحصیل زنان

القول هستند این است که هیچ تفاوتی در بهره هوشی (

I Q ( زن و مرد وجود ندارد، اما این که آیا زن و مرد در تمامی زمینه ها، استعدادهای یکسانی دارند یا خیر، هنوز مورد بحث و بررسی است. در سرعت یادگیری و پی گیری در کارها، قدرت استدلال و … تفاوت های مهمی به دست نیامده است.»در گزارش منتشر شده ای از کتاب «زن در نگاه علم» مطالب جالب توجهی در این خصوص وجود دارد که به بخشی از آنها در ذیل اشاره می شود.

«برخی از مطالعات، موفقیت تحصیلی دختران نسبت به پسران را در سالهای آغازین نشان می دهد، اگرچه این برتری در بازی با اعداد و حل مسائل به یک اندازه نیست». البته به گفته «هیلمند»: «این بزرگترین استعداد تجریدی پسران است که گاهی اوقات برتری آنها را نسبت به دختران در این زمینه ظاهر می نماید پسران در توانایی بصری فضایی از حدود ده سالگی نسبت به دختران برتری دارند».

«ژوردان» با کنترل و بررسی های فراوان متوجه شد که «برتری دختران در رشته هایی مسلم است که عامل کلامی در آن نقش بازی می کند. برتری کلامی دختران، دربرگیرنده میزان واژگان، درک مطلب و خلاقیت کلامی می باشد. زنان در حفظ ارقام و اشکال هندسی بدون استدلال، بررسی و محاسبه، برتر از مردان شمرده شده اند. برتری زنان (جنس مؤنث) در سیالی کلام، حافظه و سرعت ادراک را نمایان می کند».

تحقیقات دیگری ضمن تأیید برتری روانی کلامی زنان، پسران را در إدراک کلامی برتر دانسته اند.

«مطالعه ای که به کمک تست «موزانیک» روی صدهزار نفر دانش آموز فرانسوی به عمل آمد، گرچه ضریب هوشی دختران و پسران را نزدیک به هم نشان می داد، اما تفاوت هایی جزئی در این بین دیده می شد و نتیجه پنجاه وشش تحقیقی که در آمریکا نیز انجام گرفته است تقریباً همین معنی را نشان می دهد، که مثلاً: اگر در بیست و هشت مورد پسران بر دختران برتری داشته اند، برتری دختران بر پسران در بیست و پنج مورد بوده است». البته مراد از بهره هوشی عبارت است از نسبت سن عقلی فرد بر سن واقعی وی، ضرب در صد، ولی آیا غیر از آنچه که ما آن را بهره هوشی می خوانیم، توانمندی های دیگری نیز در ذهن و قوای درّاکه انسان موجود است یا نه؟ مسلماً جواب این سؤال مثبت است و همه ما یکی از توانمندی های ذهنی راتحت عنوان «حافظه» می شناسیم.

«حافظه نیز انواعی دارد، حافظه کوتاه مدت و دراز مدت یا حافظه شفاهی، فضایی، حافظه حادثه ای، حافظه معنایی، حافظه روشمندانه، حافظه عادت و حافظه اطلاعاتی».ظاهراً نتیجه تحقیقات نشان می دهد که «در زمینه حافظه، معلومات و هوش اجتماعی دختران از پسران جلوترند».

با ضمیمه کردن عنوان «حافظه» به بهره هوشی و با این پیش فرض که «استعدادتحصیل و تعلم» مجموعه ای ازهوش و حافظه است حتی طبق قضاوت آمار نمی توان به راحتی به برتری پسران بر دختران در زمینه آموزش و تحصیل حکم نمود.

مقایسه بهره هوشی زن و مرد در چند نظریه:

برخی هوش را ترکیبی از استعداد عددی (روابط و مسائل ریاضی) آمادگی روانی کلامی، حضور ذهن و کاربرد هر سخن در جای خود، درک معانی (نقلی، عقلی، فلسفی و علمی)، حافظه، استدلال، فهم روابط فضائی و سرعت ادراک دانسته اند و تعریف های دیگری نیز ارائه شده است.

بررسی ارتباط عامل جنسیت باهوش و استعداد از مباحث مهمی است که می تواند پاسخ سؤال ما را روشن کند، بطور کلی در رابطه با هوش و جنسیت، سه نظریه مطرح است:

الف – نظریة تساوی کامل هوش زن و مرد:

«دراین دیدگاه، ادعا می شود که بهرة هوشی مردان و زنان مساوی است و اگر در برخی از موارد، برتری های مختصری در مردان نسبت به زنان مشاهده می شود، این تفاوت ها، ناشی از شرایط محیطی و اجتماعی است».

ب – نظریه اثبات کم هوشی زن نسبت به مرد:

دکتر «پل ژولیوس موبیوس» می نویسد:

«ناتوانی ذهنی یا ضعف فکری زن، نه فقط یک واقعیت، بلکه یک ضرورت است..»

«پروردن» از پدران سوسیالیزم مدرن معتقد است:

«زن، حد وسط میان مرد و دنیای حیوانی است و زمانی که هوش خود را به کار گیرد زشت، دیوانه و … می شود».

«زنان مغز ندارند، اگر سرکوچکشان را پر از مطلب کنیم از کار می افتد».

ج – نظریه تفاوت در توانمندی های هوشی زن و مرد

در این دیدگاه عامل جنسیت در توانمندی های هوشی مؤثر است و به نوعی از تفاوت ها و امتیازات هوشی که بین زن و مرد وجود دارد اقرار می کند ولی آن ها را برخلاف نظریه اول، مولود اصلی جامعه و محیط نمی داند، بلکه آن ها را نتیجه عوامل زیستی و مسائل وراثتی تفاوت طبیعت زن و مرد می داند و … محیط اجتماع را نیز در بروز استعدادها مؤثر می شمارد، ولی در این نظریه افراط نمی کند. یعنی هم به تفاوت اندکی قائل است و تفاوت برتری پسران نسبت به دختران را در بهره هوشی، در مقیاس ناچیزی مطرح می نماید و هم این تفاوت را صرفاً به فرهنگ مردسالاری و عوامل بیرون از طبیعت زن و مرد نسبت نمی دهد، بلکه عوامل اصلی مؤثر در این توانمندی نوعی از عوامل بیولوژی و هورمونی موجود در طبیعت زن و مرد قلمداد می کند.

این نظریه، از این جهت به نظر اسلام نزدیک است که از طرفی، تفاوت گسترده و بسیار قابل توجهی را بین هوش و حافظه زن و مرد نمی بیند و از طرف دیگر اگر هم تفاوتی را لحاظ کند، صرفاً آن را مولود عوامل بیرون از طبیعت و روح زن نمی داند.

قضاوت درباره عدم تطابق نظر اسلام با نظریه دوم سهل و آسان است و قطعاً نظریه بی هوشی، کم خردی زن از نظر اسلام مردود می باشد. اگر زن، بی هوش و کم خرد بود، هرگز باتعالیم دینی چنین جایگاه ارزشمندی را برای تحصیل و آموزش وی ترسیم نمی کردند و نظام ارزشی واحدی را برای اخلاقیات و معنویات زن و مرد ارائه نمی دادند.

و اما نظریه اول و سوم را هم نمی توان به راحتی به عنوان نظرگاه دین و نظریه پیامبر اسلام (ص) معرفی کرد. زیرا تساوی کامل مرد و زن در بهره هوشی یا درصدی از برتری هوشی مرد نسبت به زن، اگر صرفاً با قضاوت آمار بدست آمده باشد نمی تواند آن قدر قوی و مستحکم قلمداد شود که بتوانیم آن را نظر اسلام بخوانیم. زیرا همیشه احتمال خطا از طریق دخالت امور وعوامل خفیه در نتیجه تحقیقات آماری وجود دارد.

بنابراین برای نزدیک شدن به نظر اسلام که قطعاً هرچه باشد با «نفس الامر» و «حقیقت» مطابقت دارد، باید بررسی را با کمال احتیاط پیش برده و علاوه بر شهادت و قضاوت آمار به همه جوانب امر نظر نماییم.

آیا قوای درّاکه از نظر اسلام منحصر به بهره هوشی و حافظه و سایر توانمندیهای ذهنی است؟

نظر به تعالیم گسترده قرآن، سنت و سیره معصومین(ع) نشان می دهد که ابزار شناخت، در نظرگاه دین، اعم از توانمندی های ذهنی و بهره های هوشی و قوای عقلی است. زیرا مسلماً مدرکات و معارف بسیار متفاوت است و هریک از مدرکات، قوه مدرکه ای متناسب با خود را می طلبد. همه جهان و طبقات هستی منحصر به جهانی نیست که با ذهن و توانایی های آن قابل اکتشاف است.

«علم به عالم طبیعت، و یا علم به عالم مثال و یا علم به مجردات تامه هر یک راهها و اسباب و شرایط خاصی را طلب می نماید و هر یک دارای موانع و حجابهایی مختص به خود می باشد».

در قرآن کریم ابزارهای مختلفی برای تحصیل علم و معرفت معرفی شده است. «و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و لا هدی و لا کتاب منیر» تفصیل این آیه شریفه در مورد ابزار شناخت، چهار راه برای تحصیل معرفت به ما نشان می دهد: ۱ – راه حس ۲ – راه عقل ۳ – راه دل ۴- راه وحی.

قرآن در جای دیگر می فرماید: «و لاتفف ما لیس لک به علم، ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسؤولاً» یعنی از آن چه که به آن علم ندارید، پیروی نکنید. زیرا شما از جهت گوش و چشم و فؤاد (که همان جان و قلب شماست) مسؤول می باشید. در این جا استعمال کلمة فؤاد، یعنی دل و حقیقت جان نشان دهنده این است که قرآن، فقط توانمندی های هوش و حافظه را به عنوان قوای درّاکه تلقی نمی کند، بلکه از دید قرآن، انسان با قوه ای به نام فؤاد نیز مجهز گردیده است.

در جای دیگر، قرآن می فرماید: «ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب أو القی السمع و هو الشهید» طبق شهادت این آیه، قلب یکی از ابزارهای شناخت است « مراحل نازله ادراک که هم مرز با طبیعت است، همان حواس گوناگون می باشد که سمع و بصر، دو نمونه آن هستند و مراحل عالیه آن نیز دارای درجاتی است که لب، قلب، عقل و فؤاد نمونه آنها می باشد».

بدین جهت برای این که بتوانیم به قضاوت نهایی در باره برتری مردان نسبت به زنان در قوا و استعدادهای دراکه برسیم، باید علاوه بر بهره هوشی و حافظه به مقایسه استعداد درونی و حس باطنی دیگری به نام ادراکات دل نیز بپردازیم.

حواس باطنی اسرار آمیزی که نمودها و جلوه های متفاوت آن را به صورت حس ششم (تله پاتی) روشن بینی، ارتباط های عاطفی تمرکزی و . . . . مشاهده می کنیم در زنان بیشتر و بهتر از مردان عمل می کند. البته مراد ما از این نوع حس باطنی، صرفاً حس عاطفی نیست، زیرا در برتری رقت عواطف و احساسات جنس زن نسبت به جنس مرد هیچ شبهه ای وجود ندارد. سخن ما درباره نوعی از حواس باطنی است که به ادراک و شناخت مربوط می شود. ره آوردهای این نوع ادراکات و شناخت ها از نوع دستاوردهای «علم حضوری» است. نظر به چشم اندازهای مختلف دین از یک سو و دقت در تفاوت های زن و مرد از دیدگاه معرفت شناسی و عرفان دینی از سوی دیگر، باعث می شود برای ما ظن قوی حاصل شود که زن در بهره وری از این نوع ادراکات باطنی، الهامات و اشراقات حضوری، نصیب بیشتری نسبت به مرد دارد.

«. . .. درک برخی از حقایق لطیف عاطفی وشهودی برای زنان آسانتر از مردان است و در این نوع ادراکات، زنان حتی قوی ترند».

«. . .. بزرگتر بودن جمجمه، سنگین تر بودن مغز مرد و بیشتر بودن عقل نظری در مرد، به معنای نزدیک تر بودن مردان به آستان حقیقت متعالی و درک بهتر از واقعیت هستی نیست، بلکه می توان گفت که زنان و مردان علیرغم درک مشترک در بسیاری از حوزه ها، در برخی از قلمروها نیز درک های متفاوتی دارند، ولی اگر مردان در راه بعضی از فعالیت های عقلی راحت ترند زنان نیز در راه شهودی، سریع تر و راحت ترند».

 

در یک بیان کلی می توان گفت: برآیند نیروها و قوای مختلف درّاکه در مرد و زن تقریباً مساوی است. هر چند که در بعضی از فعالیت های عقلی، قلبی و استعداد نسبت به یکدیگر، برتری ها و فروتری هایی دارا می باشند

/ 13 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
خیلی مهم نیست

پیکر بی سر شهید برونسی پس از 27 سال در شرق دجله کشف شد... ... یا زینب !... ایشان ارادت خاصی به خانم فاطمه زهرا (س)داشتند . یقین خانم نظر کردند. پیکر ایشان در روز شهادت خانم فاطمه زهرا(س) در شهر الرضا(مشهد مقدس)...دهه دوم... تشییع خواهد شد. با ولایت.../... تا شهادت

غریبه منتظر

با سلام خوبی؟نه دیگه قول دادم،پس باید سرقولم باشم،در مورد کارم،اصلا ناراحت نشدم،یعنی حقیقتا توی این فکرا نبودم.در مورد متن اولت که واقعا کاری عالی میکنی که اطلاع رسانی اینترنتی انجام میدی،در مورد متن آخرت،اگه بتونی نظریه اسلام رو باز تر وسلیس تر کنی به نظرت بهتر نمیشه؟واقعا فوق العاده موضوع رو باز کردی یازهرا یا صاحب الزمان ادرکنی یا صاحب الزمان اغثنی غریبه منتظر

ارمیا

بسم رب الشهدا اینجا تولد یه سید بزرگه سید احمد پلارک شما تشریف نمیارید؟

دانشجو (رهدو)

سلام . خیلی ممنونم از حضورتون . چشم [لبخند] آخه در گیریمون زیاده ... همین .

دانشجو (رهدو)

دوباره سلام . یک چیزی یادم رفت بگم متن کنار وبتون قشنگ بود و دلنشین . خوشمان آمد . ...

علیرضا ملوندی

سلام خواهر ستوده با واکاوی ریشه های فتنه به روزم! خدا آقا رو حفظ کنه

علی س

سلام ستوده خانوم خواهر گرامی. افتخار بدین تشریف بیارین به روزم.

مریرزا

به به سلام موفق باشی التماس دعا

مریرزا

وااااااااااااای چقد این مداحی حاج محمود قشنگه ممنون یا علی