حاج بخشی: آقا به کمک نیاز داره،تنهاست
دختر حاجی بخشی:
حاجی در زمان اغتشاش فتنه گران بیمارستان، کما بودند. به هوش که آمدند و مرخص شدند از بیمارستان تا منزل متوجه یک چیزهایی شدند.
ما در بیمارستان به ایشان نگفته بودیم چه خبر شده است.یک روز دیدیم سوار موتور با یکی از بچه ها می‌خواهند بروند تهران.
گفتیم حاجی شما حالتان مساعد نیست؛ گفت آقا به کمک نیاز داره،تنهاست.بسیجی ها باید وارد بشوند.
روحش شاد
 
پ ن 1-

اگر کسی رفت نپرسید چرا؟

برای رفتن هزار و یک دلیل نامعلوم وجود دارد

اگر بازگشت،باز هم نپرسید چرا؟

برای بازگشت فقط یک دلیل وجود دارد:

                                                             
دلتنگی

                                                                     
     و دلتنگی

                                                                                  
   و فقط دلتنگی

/ 3 نظر / 13 بازدید
رهرو

روحش شاد ... چه عکس دلاور مردانه ای حاجی جان.

دوست

روحش شاد

ریحانه

درود بر روان پاک آن بسیجی واقعی آدم گاهی با دیدن این افراد چقدر احساس شرمندگی میکنه