روزگار نیم خورده دانشجوی منتقد ....امتحان 7 ام کنسل شد ...

چند روز پیش بی آن که بخواهم و بر خلاف علاقه ام و وجدانم کسی را شکستم با خودش و افکارش و صد البته این شکستن ها لازم و مایه ی پیشرفت است .کسی را با حرفش نقد کردم .ما باید حواسمان جمع باشد.آن هایی که مرا از نزدیک میشناسند میدانند که کودکی آری گوی بیش نیستم .

پس چرا باید جوری عمل کنیم که کودکی اری گوی بتواند مارا نقد کند؟؟/

تمام تفاوت ایران و خارج بر سر همین است .خارجیان مناره را از پایه محکم و صاف بنا میکنند و صاف هم نسازند القای صافیشان دقیق است .

اما ما چه؟؟!!!

براحتی میگذاریم با کار های بی تفکرمان با تصمیمات دفعیمان .حتی با زبان . مقدس ترین ارزشهایمان را زیر سوال ببرند به آن ها توهین کنند.

البته "علامه " ای ها کلا جو اشان اینطور است .بقولی بچه ها شب میخوابند و صبح تصمیم دیگری میگیرند.کاش از همان شهدایی که بخاک میسپاریم ..کمی اندیشیدن و موقعیت سنجی و بصیرت بیاموزیم .

وقتی میبینیم که ارزش هایمان را دارند بی ارزش میکنند..جای کار فرهنگی و اصولی..خودمان نیز بادی میشویم بر خاکستر و آتش آن را شعله ور میکنیم ..میسوازنیم آرامش حاکم را ..

یاد فردی افتادم که با گذاشتن کلاس های ارشادی پای دختران متعهد مارا از نت برید که شما بروید خودتان را بسازید بعد با اندیشه درست بیایید دنبال این کار ها..

بدون محاسبه آنکه در غیاب این ها چندین فرد دیگر به بیراهه خواهند رفت..

ما داریم با چنگ و دندان افراد متعهد و معتقد را نگه میداریم و اینها...............

دلمان خوش است میدانند ..ولی انقدر قدرت تهاجم فرهنگی و عملکرد زیر پوستی را دست کم گرفته اند که خود استادشان میبینند و دارند به گرداب می روند.

روانشناسان و مشاوران و روحانیون حتی آنقدر موضوع کوچکی را دستخوش همین تهاجم فرهنگی کردند که بجای وعظ ..اندیشه ..مشق عشق ...مشق"س.." میکنند .که زندگی ها را نگهدارند.کدام زندگی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

زندگی که میدانند فانی است .

آری آنقدر تهاجم فرهنگی بخوبی این بمب "س.." را در ایران بخوبی ترکانده که حتی جوانان معقد ما بجای آن که فکر کنند..تحصیل کنند..اهداف خود را انتخاب کنند.رد بهترین و شکوفا ترین دوران زندگیشان .بدنبال اهداف کوچک اند و وقتشان را صرف سی دی های روابط زناشویی و مطالعه در این مورد میکنند بلکه بتوانند مردان بی تعهد خود را با چنگ و دندان نگهدارند که نزدگیشان را بسازندو و چه دردناک است که این زندگی نیست .این خانه بنیانش نابود است .پی اش نادرست و برمبنای غریزه است و زندگی که بر مبنای غریزه باشد تا تعقل و تفکر نقطه اوجش هم معلوم است ..تا پای گور...

بیچاره آقا .دیگر چگونه مارا به تفکر وادارند؟؟

هرچه گفتند بصیرت ...گفتند جهاد بپاخیزید ...جهاد...اما انگار ...نه انگار...

نمیدانم اگر شهدا حکم جهاد را میشنیدند چه میکدرند ولی میدانم .آن ها دارند خودشان را برای جهاد بزرگتر و ظهور که نزدیک است فراهم میکنند .

باید حواسمان را جمع کنیم ....

/ 0 نظر / 2 بازدید