پرواز .....!!

ایجاد نابسامانی‌های اقتصادی

نابسامان وانمود کردن اوضاع اقتصادی واجتماعی کشورهای مخالف از
شیوه
های مبارزة اقتصادی است. ریسک سرمایهگذاریهای خارجی را در کشورهای مخالف به شدت بالا میبرند. فعالیتهای اقتصادی در آنها را ناامن جلوه دهند.جین شارپ و رابرت هلوی در این باره مینویسند: «... خارج کردن وجوه نقدی از بانکها که به بحران مالی و نابسامانی وضعیت اقتصادی در سطح بین المللی منجر
می
شود نمونههایی از پرهیز از همکاری اقتصادی هستند.

علاوه بر این در عرصة بین المللی، تشویق شرکتها و مراکز تجاری یا سازمانهای غیر دولتی به خودداری از همکاری با رژیمها تأثیر بسیار زیادی بر دستیابی به هدف دارد و به تضعیف حاکمیت منجر
می
شود. بیثباتی اقتصادی نه فقط به تضعیف تکیهگاههای قدرت منجر میشود، بلکه محدود کردن قدرت با این شیوه، توان ضربه زدن به مخالفان سیاسی و سرکوب آنها را از حاکمیت
می
گیرد.» (جامعه مدنی، مبارزه مدنی، ص54.)

در حال حاضر  82 درصد سرمایة جهان، 95 درصد فناوری و تکنولوژی جهان و 91
درصد صنعت جهانی در اختیار 17 درصد از جمعیت جهان است که عمدتاً در هشت کشور صنعتی
هستند. 83 درصد جمعیت جهان، فقط 18 درصد ثروت موجود در کرة زمین و 9 درصد صنعت و 5
درصد تکنولوژی و علم جهان را در اختیار دارد. [ر.ک: گزارش توسعة انسانی سازمان ملل
متحد در سال 2007؛

همچنین ر.ک: کتاب دیکتاتوری کارتل
ها، امیرکبیر، 1363]

طبیعتاً وقتی نبض اقتصادی جهان در اختیار هشت کشور صنعتی باشد، اینان
می
تواند بدون نیاز به قطعنامههای شورای امنیت یا سازمان ملل هر کشور مخالفی را به هر انگیزهای تحت فشار شدید اقتصادی قرار دهند و او را تسلیم خواستههای خود نمایند. هماکنون شاهد هستیم که از این حربه علیه کشور ما استفاده میکنند. از سال 2007 میلادی برخی از مؤسسات مالی و بانکی کشور،
بانک
هایی همچون بانک ملی، ملت، صادرات و سپه، مورد تحریم یکجانبة امریکا قرار
گرفتند.

منبع : جنگ نرم - دکتر احمد حسین
شریفی

/ 4 نظر / 14 بازدید
خداحافظ رفیق

سلام با خاطره ای از آیت الله گلپایگانی (ره) بروزم نورانی بفرمائید. یا علی[گل] ------------------------------------------------- خیلی متنت قشنگ بود خاله ستوده !!!!! هر جا میری دعامون کن یا علی مدد

طه

راستی ما شما رو لینک کردیم شما نمیکنی

سجاد شاکریــ

سلام و نور زیاد هم نباید مته به خشخاش گذاشت !! بعضی ها " گراه خدائی " اند و کسانی را که گمراه خدائی هستند، چگونه می شود هدایت کرد بروزم و مثل همیشه شما دعوتید یا اسمع السامعین و یا ابصر الناظرین[گل]